top of page

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

[ZASADY OGÓLNE]

 1. Regulamin określa zasady uiszczania opłaty rezerwacyjnej oraz opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne realizowane przez Vilda Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 roku 261, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000856633, posiadającą numer NIP: 7831823044 oraz REGON: 38684406100000, określaną dalej jako Vilda Clinic.

 2. Regulaminem objęte są następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych: (I) realizowane  w pomieszczeniach leczniczych Vilda Clinic, (II) w miejscu pobytu pacjenta, (III) w ramach teleporady. Regulaminem nie są objęte świadczenia zdrowotne udzielane w ramach umów jakie Vilda Clinic zawarła z odrębnymi podmiotami i pod warunkiem uzyskania skierowania pacjenta przez podmiot, z którym Vilda Clinic posiada zawartą umowę. Lista podmiotów z którymi Vilda Clinic posiada zawarte umowy na finansowanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik do regulaminu.

 3. Vilda Clinic nie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych (np. w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia).

 4. Świadczenia zdrowotne oraz opłata rezerwacyjna opłacane są przez pacjenta lub działającą w jego imieniu osobę (np. opiekuna prawnego). Świadczenia zdrowotne oraz opłata rezerwacyjna opłacane są zgodnie z obowiązującym w Vilda Clinic cennikiem usług.

 5. Świadczenia zdrowotne oraz opłata rezerwacyjna opłacane mogą być w kasie Vilda Clinic zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Świadczenia zdrowotne jak i opłata rezerwacyjna mogą być opłacone także za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego przez Vilda Clinic lub na rachunek bankowy Vilda Clinic. W przypadku skorzystania przez pacjenta lub działającą w jego imieniu osobę z sytemu płatności elektronicznych zasady płatności opisane zostały w odpowiednim regulaminie udostępnianym płacącemu przez podmiot obsługujący system płatności.

 6. Opłata rezerwacyjna stanowi wynagrodzenie Vilda Clinic z tytułu gotowości Vilda Clinic do udzielenia pacjentowi odpowiedniego świadczenia zdrowotnego w ustalonym terminie oraz miejscu.

[REZERWACJA WIZYT]

 1. Pacjent posiada możliwość rezerwacji wizyty (świadczeń zdrowotnych w szczególności w postaci porad lekarskich) poprzez (I) portal znanylekarz.pl, (II) telefonicznie, (III) pocztą elektroniczną lub SMS, (IV) osobiście w recepcji Vilda Clinic.

 2. Rezerwacja wizyty poprzez portal znanylekarz.pl odbywa się w oparciu o regulamin świadczenia usług dostępny na stronie https://www.znanylekarz.pl/regulamin

 3. Rezerwacja wizyty zostaje potwierdzona każdorazowo przez Vilda Clinic bądź poprzez przesłanie odpowiedniej informacji elektronicznej, SMS lub poprzez potwierdzenie terminu podczas rozmowy telefonicznej bądź osobistej.

 

[OPŁATA REZERWACYJNA]

 1. Rezerwacja wizyty (świadczeń zdrowotnych w szczególności w postaci porad lekarskich) może być uzależniona od uiszczenia przez pacjenta lub działającą w jego imieniu  osobę opłaty rezerwacyjnej. Pacjent lub działająca w jego imieniu osoba zostanie poinformowana o obowiązku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.

 2. Opłata rezerwacyjna wynosi równowartość opłaty za wizytę – według cennika. Nie uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym przez Vilda Clinic oznacza brak rezerwacji terminu wizyty.

 3. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna poza przypadkami wskazanymi w niniejszym regulaminie.

 4. W przypadku "wizyt domowych" gdy pacjent lub działająca w jego imieniu osoba odwoła wizytę DO 1 GODZINY OD JEJ OPŁACENIA, możliwy jest zwrot pełnej uiszczonej opłaty rezerwacyjnej. 

 5. W przypadku niemożliwości udzielania świadczenia zdrowotnego w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Vilda Clinic, uprzednio uiszczona opłata rezerwacyjna zostanie ZWRÓCONA W CAŁOŚCI W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH. 

 6. W przypadku gdy wizyta nie dojdzie do skutku z powodów leżących po stronie pacjenta tj. na przekład: podania niewłaściwego adresu, nieobecności pod wskazanym adresem, nieotwarcia drzwi/bramy czy nie odebrania telefonu, opłata rezerwacyjna nie będzie zwracana. 

 7. Vilda Clinic informuje, iż wizyty domowe realizowane są głównie w godzinach popołudniowych i  zastrzega czas oczekiwania na lekarza do 6h od momentu OPŁACENIA WIZYTY. Przy czym  zgłoszenia przyjmujemy od godziny 12.00 w południe. Wszelkie wizyty zarejestrowany przed tą godziną, liczy się jako te zarejestrowane o 12:00

 8. Zgłoszenia dotyczące niniejszego regulaminu, w tym praw i obowiązków jak i zwrotów należy kierować na adres mailowy biuro@vildaclinic.pl lub numer telefonu 692 109 156 lub pisemnie na adres siedziby Vilda Clinic.

 9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego udostępnienia w zakładzie leczniczym na stronie www.vildaclinic.pl i/lub https://www.wezwijlekarza.pl/

​Vilda Clinic - prywatne gabinety medyczne-Wezwijlekarza.pl

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page